Pożytek na 2019 rok

Konkurs na organizację kolonii letnich w 2019 roku


Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – ORGANIZACJĘ KOLONII LETNICH w 2019 roku.
Oferty w sprawie organizacji kolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Świerklany należy składać do dnia 15 marca br. Szczegóły - poniżej.

Poszukiwani kandydaci do Zespołu ds. oceny wniosków na 2019 r.


W celu spełnienia ustawowych wymogów w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu, przewidujących możliwość udziału przedstawicieli III sektora w pracach komisji przy otwartych konkursach ofert, dnia 21.12.2018 r. Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór do Zespołu ds. oceny wniosków z zakresu pożytku publicznego w Gminie Świerklany na 2019 r. Propozycje można zgłaszać do dn. 7.01.2018 r.

Do dnia 7.01.2019 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogły zgłaszać kandydatów do udziału w pracach Zespołu ds. oceny wniosków z zakresu pożytku publicznego w Gminie Świerklany na 2019 r. Nabór kandydatów został przeprowadzony w celu spełnienia ustawowych wymogów w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu, przewidujących możliwość udziału przedstawicieli III sektora w pracach komisji przy otwartych konkursach ofert.
Informujemy, że w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Świerklany naboru nie wpłynęła żadna kandydatura.

 

POŻYTEK PUBLICZNY – otwarte konkursy ofert


Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Oferty należy składać do 11 stycznia 2019 r.

 

POŻYTEK PUBLICZNY – wyniki otwartych konkursów ofert

Znane są kwoty dotacji, jakie organizacje pozarządowe otrzymają na 2019 r. z budżetu Gminy Świerklany na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego. W najbliższym czasie nastąpi podpisanie umów ze wskazanymi w Zarządzeniu Wójta Gminy Świerklany, podmiotami.
Zarządzenie o przyznaniu dotacji na 2019 rok

Rozstrzygnięto konkurs na organizację kolonii w 2019 r.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs dotyczący zorganizowania kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci z terenu gminy w roku 2019, Wójt Gminy Świerklany podjął decyzję o rozdysponowaniu środków przeznaczonych na ten cel.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju i Promocji Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Zientek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2018 16:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Chojecki
Ilość wyświetleń: 175
25 marca 2019 07:37 (Damian Chojecki) - Zmiana treści zakładki.
25 marca 2019 07:36 (Damian Chojecki) - Zmiana treści zakładki.
22 lutego 2019 13:42 (Damian Chojecki) - Zmiana treści zakładki.