Petycje

PETYCJE

PODSTAWA PRAWNA 

Zgodnie z art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 WARUNKI FORMALNE PETYCJI

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
  2. wskazanie adresata petycji,
  3. wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz.1182 t.j. ze zm.). Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję). 

Petycje można składać:

  • listownie na adres: Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice;
  • doręczyć osobiście: Kancelaria Urzędu Gminy Świerklany, w godzinach: 
    pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-17.00, pt. 7.30-14.00;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres ug@swierklany.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA PETYCJI

Każda petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Rok 2020

L.p Data  wpływu  Wnoszący petycję Przedmiot petycji

 Odwzorowanie
 cyfrowe (skan) 

 Odpowiedż 
 na wniosek 
1. 24.03.2020

Koalicja Polska Wolna od 5G

Stop zagrożeniu zdrowia i życia.

Skan Skan

Rok 2019

L.p Data  wpływu  Wnoszący petycję Przedmiot petycji

 Odwzorowanie
 cyfrowe (skan) 

 Odpowiedż 
 na wniosek 
1. 05.06.2019

Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Wszyscy walczmy o czyste powietrze – Zmieniajmy Gminy na lepsze

Skan  Skan
2. 14.10.2019

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

 Dokonanie analizy - możliwośc wdrożenia w Urzędzie pocedur z wiązanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych.

Skan  Skan
3. 15.11.2019

Tomasz Miłowski

Petycja o zainicjowanie i przeprowadzenie bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe.

Skan Skan
4. 25.11.2019

Mieszkańcy ul. Kucharzówka

Dotyczy montazu oświetlenia ul. Kucharzówka (boczna nr 25c) w miejscowości Świerklany.

 Skan Skan

Rok 2018

L.p Data  wpływu  Wnoszący petycję Przedmiot petycji

 Odwzorowanie
 cyfrowe (skan) 

 Odpowiedż 
 na wniosek 
1. 04.05.2018

Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Dot. poprawy efektywności energetycznej w Gminie

Skan  Skan
2. 21.08.2018

Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Dot. poprawy efektywności energetycznej w odniesieniu do budynków szkolnych  i terenu Gminy

Skan  Skan
3. 20.09.2018

Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Dot. przystąpienia Szkoły Podstawowej do Programu może być sfinansowanie remontu szkolnej łazienki.

Skan  Skan
4. 13.09.2018 Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Dot. Wdrożenie w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

Skan Skan
5. 13.11.2018 Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Dot. Informatyzacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

Skan Skan

Rok 2017

L.p Data  wpływu  Wnoszący petycję Przedmiot petycji

 Odwzorowanie
 cyfrowe (skan) 

 Odpowiedż 
 na wniosek 
1. 13.02.2017

Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

System Zarządzania Bezpieczństwem
Informacji

Skan  Skan
2. 15.05.2017

Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Podwórko talentów-NIVEA

Skan Skan 
3. 09.06.2017

Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji
i Przedsiębiorczości
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodziska Mazowiecki

Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Wspierajmy Mikroprzedsiębiorców

Skan Skan 

Rok 2016

L.p Data  wpływu  Wnoszący petycję Przedmiot petycji

 Odwzorowanie
 cyfrowe (skan) 

 Odpowiedż 
 na wniosek 
1. 25.04.2016

Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Efektywność energetyczna - usprawiajmy
- naprawiajmy Administrację Publiczną

Skan  Skan
2. 24.06.2016 Wyłączona jawność Przebudowa ulicy Krótkiej i Równoległej
w Jankowicach 
Skan  Skan
3. 03.11.2016  Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Czyste powietrze  Skan  Skan
4. 04.11.2016  Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Czyste łazienki Skan Skan 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2016 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 2744
29 czerwca 2020 13:03 (Damian Chojecki) - Zmiana treści zakładki.
29 czerwca 2020 13:02 (Damian Chojecki) - Zmiana treści zakładki.
26 czerwca 2020 11:39 (Andrzej Majtyka) - Zmiana treści zakładki.