Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

I. Opis sprawy

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm) przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Pracodawca winien jest zawiadomić wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o zawarciu umowy z młodocianym,  a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika (Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232 z późn. zm.(wzór zawiadomienia wójta do pobrania poniżej).

II. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy
  – do 8081,00 zł, a jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania wynosi co najmniej 105%.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

III. Forma przyznania dofinasowania:

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu w jeden z wybranych sposobów:

1.  osobiście na Urzędzie Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice (I piętro – pokój nr 21),

2. pocztą tradycyjną (decyduje data nadania w placówce pocztowej);

3. drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (z tym że dokumenty oryginalne muszą zostać złożone osobiście lub pocztą tradycyjną).

V. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (wzór wniosku do pobrania poniżej).
 2. Potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby prowadzącej szkolenie – pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy, wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (zawodowe i pedagogiczne);
 • w przypadku osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy lub osoby, zatrudnionej u pracodawcy kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie
  lub prowadzenie zakładu,
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego,
 • w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania kształcenia należy dołączyć także kopię umowy o pracę i świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę;
 • kopię dyplomu, świadectwa albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu;,
 • zaświadczenie z OHP potwierdzające uczestnictwo ucznia w zajęciach – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwającego powyżej 6 miesięcy
 1. Aktualny wydruk z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub z Krajowego Rejestru Sądowego – w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
 2. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających lub kopie wszystkich zaświadczeń z tego okresu potwierdzone za zgodność z oryginałem (wzór oświadczenia do pobrania poniżej).
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis właściwy dla rodzaju prowadzonej działalności (inny dla sektora rolnictwa/rybołówstwa), (wzory formularza do pobrania poniżej)
 4. Oświadczenie o rodzaju i wielkości składane przez podmioty z sektora rolnictwa lub rybołówstwa (wzór oświadczenia do pobrania poniżej)
 5. Oświadczenie o wysokości kosztów poniesionych na szkolenie młodocianego (wzór oświadczenia do pobrania poniżej)
 6. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

W przypadku braków  formalnych w dokumentach, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

VI. Osoba załatwiająca sprawę:

Paweł Łazarczyk

tel. 32 432 75 37, e-mail: fundusze@swierklany.pl

 

VII. Opłaty

Bez opłat

 

VIII. Procedura odwoławcza

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów: 

1. osobiście w Urzędzie Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice (I piętro – pokój nr 21),

2. pocztą tradycyjną (decyduje data nadania w placówce pocztowej),

3. przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 3. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w sektorze rolnictwa i rybołówstwa
 6. Oświadczenie o rodzaju i wielkości podmiotu z sektora rolnictwa i rybołówstwa

Oświadczenie o wysokości kosztów poniesionych na szkolenie młodocianego

Dokumenty do pobrania:

 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 3. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w sektorze rolnictwa i rybołówstwa
 6. Oświadczenie o rodzaju i wielkości podmiotu z sektora rolnictwa i rybołówstwa
 7. Oświadczenie o wysokości kosztów poniesionych na szkolenie młodocianego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2016 08:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 2498
24 października 2018 11:37 Damian Chojecki - Zmiana treści zakładki.
25 września 2018 14:11 Andrzej Majtyka - Zmiana treści zakładki.
12 czerwca 2018 14:03 Grzegorz Nogły - Zmiana treści zakładki.