Nabór pracowników

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referenta ds. dowodów osobistych

I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Świerklany ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany
II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Referent ds. dowodów osobistych III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. IV. Miejsce pracy: Urząd Gminy Świerklany V. Zakres zadań i odpowiedzialność: 1.Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz ich wydawanie. 2.Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 3.Unieważnianie dowodów osobistych. 4.Prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych. 5.Prowadzenie archiwum kopert dowodowych. 6.Wydawanie zaświadczeń w zakresie posiadanej dokumentacji zawartej w kopercie dowodowej. 7.Udostępnianie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym w zakresie posiadanego dostępu. 8. Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych. 9.Przygotowanie odpowiednich dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia poboru oraz czuwanie nad sprawnym jego przebiegiem. 10.Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw wojskowych. 11.Prowadzenie korespondencji z zakresu spraw wojskowych. 12.Koordynacja przedsięwzięć z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej. 13.Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, samorządem lekarskim pielęgniarek i położnych w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 14.Współdziałanie z innymi podmiotami w zwalczaniu zachorowań na choroby zakaźne.
VI. Wymagania niezbędne kandydata:
1. Wykształcenie średnie specjalność administracja
2. Roczny staż pracy na stanowiskach związanych z administracją samorządową.
3. Znajomość ustaw: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dowodach osobistych, kodeks postepowania administracyjnego, ustawy o ewidencji ludności.
4. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego.
5. Umiejętność obsługi programów MS Word, MS Excel, biegła znajomość obsługi komputera.
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
9. Obywatelstwo polskie.
VII. Wymagania dodatkowe kandydata
1. Umiejętność obsługi programów informacji prawnej LEX
2. Umiejętność stosowania interpretacji przepisów.
3. Komunikatywność i łatwość przekazywania informacji.
4. Dobra organizacja pracy.
5. Wysoka kultura osobista.
6. Biegła znajomość języka obcego.
VIII. Wymagane dokumenty składane przez kandydata:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys.
3. Kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie.
4. Kwestionariusz osobowy.
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.
7. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwo pracy, dla osób pracujących zaświadczenie).
8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii lub referencje.
9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w celu realizacji procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 poz.1000).
IX. Warunki pracy:
1. Z wyłonionym kandydatem zostanie najpierw zawarta umowa o pracę na czas określony, nieprzekraczający sześciu miesięcy,
2. Praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany
3. Praca będzie wiązać się z korzystaniem z komputera i bezpośrednim kontaktem ze stronami.
4. Wymiar czasu pracy pełny etat.
X. Informacje dodatkowe
1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności za brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.
2. Ofertę z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 09 kwietnia 2019r. w kancelarii Urzędu Gminy Świerklany (pok. nr 0.07)ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, osobiście lub drogą pocztową. Na kopercie powinien być umieszczony napis „Nabór do pracy na stanowisko referenta ds. dowodów osobistych”.
3. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świerklany.
4. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Świerklany z siedzibą Urzędu Gminy w Świerklanach ul. Kościelna 85. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe zbierane są w celu rekrutacji kandydatów na w/w stanowisko a obowiązek ich podania wynika z ustawy o pracownikach samorządowych.
5. Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Świerklany Pracownikiem do kontaktów z kandydatami jest Pani Małgorzata Dudek tel. 32 4327525.

 

Data publikacji: 26 marzec 2019r.

Wójt Gminy Świerklany
(-) Tomasz Pieczka

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2019 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Majtyka
Ilość wyświetleń: 1363
26 marca 2019 15:29 (Andrzej Majtyka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 marca 2019 15:29 (Andrzej Majtyka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 marca 2019 15:27 (Andrzej Majtyka) - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)