Urząd Gminy Świerklany

Wykaz spraw

Wymeldowanie osoby z miejsca pobytu stałego decyzją administracyjną.

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

1. umotywowane podanie o wymeldowanie osoby, skierowane do Wójta Gminy.

Termin i sposób załatwienia:

- postępowanie o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami k.p.a. (ustawa z dn. 14.06.1960 r. – Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
- termin obligatoryjny do załatwienia sprawy – ok. 2 miesiące
- prowadzone postępowanie przez organ zakończone jest wydaniem decyzji

Podstawa prawna:

Art. 15 ust. 2 ustawy z dn. 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zmianami)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 27 maja 2002 r. (Sygn. Akt K 20/01) orzekający o niezgodności art. 9 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności z art. 52 ust. 1 i art. 83 w związku z art. 2 Konstytucji RP (Dz. U. z 2002 r. Nr 78, poz. 716)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wydanej przez organ przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Świerklany, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wys. 5 zł + 0,50 gr za załącznik – znakami opłaty skarbowej.

Inne informacje:

W toku prowadzonego postępowania organ kompletuje materiał dowodowy w postaci zeznań i wyjaśnień stron, świadków, informacji uzyskanych od Policji oraz innych urzędów i instytucji, w celu ustalenia stanu faktycznego, będącego podstawą do wydania decyzji.
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Rybniku – celem reprezentowania osoby nieobecnej w postępowaniu.
Kurator obejmuje pozycję strony w postępowaniu o wymeldowanie.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008, 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1477
22 kwietnia 2008, 12:34 Administrator - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl