Referat Rozwoju i Promocji Gminy

Referat Rozwoju i Promocji Gminy wykonuje w szczególności następujące zadania:
1) działania z zakresu rozwoju lokalnego,
2) promocja gminy,
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
4) wykonywanie zadań redaktora naczelnego e-usług publicznych,
5) prowadzenie czynności związanych z organizacją imprez masowych,
6) współpraca ze strażą pożarną wszelkiego szczebla,
7) przygotowywanie i opracowywanie materiałów do Kuriera Gminy Świerklany
8) prenumerata gazet i czasopism w urzędzie oraz współpraca z mediami,
9) udzielanie dotacji z zakresu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
10) współpraca przy przygotowaniu budżetu gminy w zakresie współfinansowania projektów twardych inwestycyjnych, realizowanych przy udziale środków zewnętrznych,
11) wyszukiwanie oraz prowadzenie bazy danych o programach pomocowych krajowych i zagranicznych dotyczących projektów tzw. „twardych” inwestycyjnych, dotacjach, pożyczkach itp.
12) prowadzenie prac nad przygotowaniem wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków pomocowych w zakresie projektów twardych inwestycyjnych, w tym ich opracowywanie,
13) realizacja projektów związanych z wykorzystaniem środków i programów pomocowych z zakresu projektów twardych inwestycyjnych, w tym rozliczanie i przygotowywanie wniosków o płatność,
14) monitorowanie realizacji projektów twardych inwestycyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
15) koordynowanie prac związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie, pożyczek itp.
16) opracowywanie informacji dotyczących tematu pozyskiwania środków zewnętrznych na potrzeby Wójta Gminy i mediów,
17) nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami dysponującymi środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizację gminy,
18) współpraca z referatami urzędu i samodzielnymi stanowiskami w zakresie identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania ze środków finansowych pomocowych,
19) współpraca z pracownikami merytorycznymi komórek związanych z techniczną realizacją zadań oraz informowanie tych pracowników o wymaganiach stawianych przez instytucje udzielające pomocy finansowej mających wpływ na przygotowanie oraz ich zmianach dokumentów tj. SIWZ, protokoły odbioru, opisy faktur itp.,
20) udział w szkoleniach, warsztatach oraz innych spotkaniach dotyczących możliwości pozyskania środków pomocowych i realizacji przedsięwzięć z ich udziałem,
21) współpraca przy przygotowaniu budżetu gminy w zakresie współfinansowania projektów miękkich, realizowanych przy udziale środków zewnętrznych,
22) wyszukiwanie oraz prowadzenie bazy danych o programach pomocowych krajowych i zagranicznych dotyczących projektów tzw. „miękkich”, dotacjach, pożyczkach itp.
23) prowadzenie prac nad przygotowaniem wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków pomocowych w zakresie projektów miękkich, w tym ich opracowywanie,
24) realizacja projektów związanych z wykorzystaniem środków i programów pomocowych z zakresu projektów miękkich, w tym rozliczanie i przygotowywanie wniosków o płatność,
25) monitorowanie realizacji projektów miękkich finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
26) prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego wynikających z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
27) organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
28) wykonywanie zadań związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, a w szczególności:
a) przeprowadzanie analizy formalnej wniosku i dokumentacji dołączonej do wniosku składanego przez nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego,
b) wskazanie stwierdzonych braków i wezwanie nauczyciela do ich usunięcia w przypadkach określonych w § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 29) załatwianie indywidualnych spraw, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w trybie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,
30) prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektora szkoły, o której mowa w art.6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982- Karta Nauczyciela.
31) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem stypendiów wójta za wyniki w nauce,
o których mowa w art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
32) prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, a także powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły – o których mowa w art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
33) prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których Gmina Świerklany jest organem prowadzącym, zgodnie z art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela
34) prowadzenie spraw dotyczących zawierania i realizacji porozumień z innymi gminami w zakresie sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów w oparciu o § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych
35) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji dot. uzupełnienia etatów nauczycieli w myśl art. 22 ust. 1, art. 91d pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
36) prowadzenie spraw związanych z określaniem i sprawozdaniem z wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
37) działania z zakresu obsługi komisji działających przy Radzie Gminy Świerklany, w tym obsługa kancelaryjna, doradztwo i pomoc merytoryczna, zawiadamianie o posiedzeniach komisji i sporządzanie protokołów z ich posiedzeń oraz rejestrowanie wniosków kierowanych do komisji;
38) prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
39) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
40) prowadzenie ewidencji i wykonywanie czynności związanych z ogłaszeniem obwieszczeń urzędowych.

Stanowiska

Kierownik Referatu

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Dokumenty

Prawo lokalne

Środowisko naturalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2016 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 2253
15 czerwca 2018 11:53 (Grzegorz Nogły) - Dodanie stanowiska: Inspektor.
15 czerwca 2018 11:51 (Grzegorz Nogły) - Zmiana danych jednostki.
07 czerwca 2016 10:40 (Grzegorz Nogły) - Dodanie stanowiska: Inspektor.