Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska

Do zadań referatu należy w szczególności:

prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa, gospodarki przestrzennej, komunalnej, budownictwa i wskazań lokalizacyjnych, gospodarki gruntami, wynikających z przepisów prawa a w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

* ochrony środowiska przed odpadami, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony zieleni i powierzchni ziemi,
* tworzenia, aktualizacji programów i planów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
* korzystania ze środowiska w tym opłat i kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska
* współpracy z instytucjami działającymi w otoczeniu i na rzecz ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w szczególności z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska,
* udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
* opiniowania planów ruchu zakładów górniczych, koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż oraz projektów prac i badań geologicznych,
* środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia,
* współpracy z instytucjami działającymi w otoczeniu i na rzecz rolnictwa,
* tworzenia i zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
* zagospodarowania i zabudowy terenów zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy,
* nadawania nazw ulicom i numeracji budynkom,
* uzgadniania i zezwalania na zajmowanie, włączanie się lub inne korzystanie z pasów dróg gminnych,
* bieżącego stanu urządzeń infrastruktury w pasach dróg gminnych ze szczególnym uwzględnieniem nawierzchni jezdni,
* szkód górniczych na drogach gminnych,
* utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy,
* opieki nad grobami wojennymi i pomnikami pamięci narodowej,
* gospodarowania mieniem komunalnym w szczególności drogami, infrastrukturą komunalną! gruntami oraz innymi nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy w tym sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę itp.,
* tworzenie zasobu gruntów w tym także zasobu gruntów komunalnych,
* scalania i zatwierdzania podziału nieruchomości,
* komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
* nabywania gruntów na rzecz Gminy,
* przyznawania dodatków mieszkaniowych,

Stanowiska

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa - Kierownik Referatu

Stanowisko ds. budownictwa i wskazań lokalizacyjnych

Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8352
20 stycznia 2014 11:27 Grzegorz Nogły - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie.
03 kwietnia 2008 12:20 Grzegorz Nogły - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego.
03 kwietnia 2008 12:19 Grzegorz Nogły - Zmiana danych jednostki.