Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa, gospodarki przestrzennej, komunalnej, czystości i porządku w gminie, wskazań lokalizacyjnych, gospodarki gruntami, wynikających z przepisów prawa a w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

1. Ochrony środowiska przed odpadami, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony zieleni i powierzchni ziemi w tym przyjmowania zgłoszeń i rozpatrywania wniosków o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
2. Tworzenia, aktualizacji programów ochrony środowiska
3. Ochrony zwierząt w tym spraw dotyczących czasowego odebrania zwierząt właścicielowi nieruchomości
4. Korzystania ze środowiska w tym opłat i kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska
5. Ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej
6. Współpracy z instytucjami działającymi w otoczeniu i na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w szczególności z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska
7. Udzielania dotacji z budżetu gminy na inwestycje w ochronie środowiska i gospodarce wodnej
8. Opiniowania Planów Ruchu zakładów górniczych, projektów prac i badań geologicznych oraz uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
9. Wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
10. Współpracy z instytucjami działającymi w otoczeniu i na rzecz rolnictwa w szczególności z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.
11. Tworzenia i zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
12. Wydawania wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń z Mpzp
13. Nadawania nazw ulicom i numeracji budynkom
14. Uzgadniania i zezwalania na zajmowanie, włączanie się lub inne korzystanie z pasów dróg gminnych oraz ustalania lokalizacji zjazdów z publicznych dróg gminnych
15. Bieżącego stanu urządzeń infrastruktury w pasach dróg gminnych ze szczególnym uwzględnieniem nawierzchni jezdni
16. Szkód górniczych na drogach gminnych
17. Funkcjonowania transportu publicznego i oznakowania dróg gminnych
18. Utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy
19. Wydawania zezwoleń na działalność w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
20. Rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i prowadzenie tego rejestru.
21. Przyjmowanie deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami ich weryfikacja oraz wymiar opłat zadeklarowanych nie zgodnie z przepisami prawa i stanem faktycznym.
22. Ustalania opłat dla nieruchomości które nie zadeklarowały opłat oraz wydawania decyzji o zaległościach w uiszczeniu opłat
23. Nakazywania usunięcia odpadów składowanych lub magazynowanych w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych
24. Opieki nad grobami wojennymi i pomnikami pamięci narodowej
25. Gospodarowania mieniem komunalnym w szczególności drogami, infrastrukturą komunalną i gruntami oraz innymi nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy w tym sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz nabywanie gruntów na rzecz gminy
26. Tworzenie zasobu gruntów w tym także zasobu gruntów komunalnych
27. Zatwierdzania podziału nieruchomości
28. Ustalania opłat planistycznych
29. Komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Stanowiska

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa - Kierownik Referatu

Stanowisko ds. budownictwa i wskazań lokalizacyjnych

Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 9541
08 listopada 2019 17:52 (Andrzej Majtyka) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie.
08 listopada 2019 17:52 (Andrzej Majtyka) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie.
06 lutego 2019 11:48 (Andrzej Majtyka) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie.