Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnych.

Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnych wykonuje w szczególności następujące zadania:
1. Prowadzenie rejestru mieszkańców.
2. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych (zameldowań i wymeldowań z pobytu stałego i czasowego oraz przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu i powrotu z zagranicy).
3. Dokonywanie zameldowań cudzoziemców.
4. Prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach meldunkowych.
5. Aktualizacja rejestru PESEL i rejestrowanie wszelkich zmian dot. ewidencji ludności w aplikacji „Źródło”.
6. Sporządzanie wykazów: kwalifikacji wojskowej, dzieci do przedszkoli, uczniów do szkół podstawowych.
7. Udostępnienie danych osobowych i wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców.
8. Wykonywanie czynności związanych z nadaniem numeru PESEL.
9. Prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców.
10. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz ich wydawanie.
11. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 12.Unieważnianie dowodów osobistych.
13. Prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych oraz archiwum kopert dowodowych. 14.Wydawanie zaświadczeń w zakresie posiadanej dokumentacji zawartej w kopercie dowodowej.
15. Udostępnianie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym w zakresie posiadanego dostępu. 16. Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych.
17. Przygotowanie odpowiednich dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia poboru oraz czuwanie nad sprawnym jego przebiegiem.
18. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw wojskowych.
19. Prowadzenie korespondencji z zakresu spraw wojskowych.
20. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej. 21. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, samorządem lekarskim pielęgniarek i położnych w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
22. Współdziałanie z innymi podmiotami w zwalczaniu zachorowań na choroby zakaźne.
23. Współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy Świerklany.


Zakres działania Referatu obejmuje zadania wynikające z:
- Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
- Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
- Ustawy prawo o zgromadzeniach,
- Ordynacji wyborczych,
- Ustawy o pracownikach samorządowych,
- Kodeksu postepowania cywilnego oraz Kodeks postępowania administracyjnego.

Stanowiska

Stanowisko ds. meldunkowych

stanowisko ds. dowodów osobistych i wojskowych

Stanowisko ds. dowodów osobistych i wojskowych

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4840
27 marca 2019 12:29 Andrzej Majtyka - Zmiana danych jednostki.
27 marca 2019 12:28 Andrzej Majtyka - Dodanie stanowiska: stanowisko ds. dowodów osobistych i wojskowych.
27 marca 2019 12:17 Andrzej Majtyka - Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. kadr i archiwum.