Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Świerklany zaprasza do złożenia ofert cenowych na usługę pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty drogowe nad zadaniem pn.: „Budowa łącznika od parkingu przy kościele w Świerklanach (ul. Księdza Ligonia) do drogi wojewódzkiej (DW 932) ul. Kościelna w Świerklanach "

I. Opis zakresu nadzorowanej inwestycji. Przedmiot zamówienia polega na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: „Budowa łącznika od parkingu przy kościele w Świerklanach (ul. Księdza Ligonia) do drogi wojewódzkiej (DW 932) ul. Kościelna w Świerklanach ", W ramach robót przewiduje się: -...

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Jankowice, dnia 06.03.2013r. OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Referendum gminne - 06.01.2013r.

Referendum gminne - 06.01.2013r.

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany

Świerklany, dnia 21.11.2012r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...