Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Świerklany, dnia 11.04.2018 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst...

Konsultacje projektu uchwał

W dniach od 4 kwietnia do 10 kwietnia 2018r. zostaną przeprowadzenie konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklany oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych Zarządzenie...

Konsultacje projektu uchwały

W dniach od 3 kwietnia do 6 kwietnia 2018r. zostaną przeprowadzenie konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Świerklany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Projekt uchwały ...

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały

Wójt Gminy Świerklany ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025” . Konsultacje rozpoczynają się 28.03.2018 r. i trwają do 26.04.2018 r. Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w następującej formie: 1. zbieranie...

W tym roku rusza III edycja Budżetu Obywatelskiego

Wójt Gminy Świerklany zachęca do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklany 1. Konsultacje trwają od dnia od 05 lutego 2018 r. do 19 lutego 2018 r. 2. Komórką organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju i Promocji...