Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Świerklany zaprasza do składania ofert na wykonanie roboty geodezyjnej - rozliczenie użytków gruntowych dla działki 362/6.

I. Opis zakresu robót. Sporządzenie wykazu zmian gruntowych i wyrysu z mapy ewidencyjnej dotyczącego rozliczenia użytków gruntowych działki 362/6 o pow. 0,1516 ha obręb: Świerklany Górne k.m. 5 – zmiana części działki na użytek Lz z

Referendum gminne - 06.01.2013r.

Referendum gminne - 06.01.2013r.

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany

Świerklany, dnia 21.11.2012r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko