Aktualności

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Świerklany, dnia  11.04.2018 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz.U. z  2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Świerklany Uchwały
nr 272/XL/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklany.

 

Przedmiotowa zmiana Studium zostanie sporządzona w zakresie ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin oraz obszaru położonego w Świerklanach Górnych w rejonie ulicy Rajskiej.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Zmiany Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, w terminie do dnia  02.05.2018

 

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

-          pisemnej na adres: Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice

-          ustnie do protokołu w siedzibie Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice

-          za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email:  ug@swierklany.pl

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

 

 

Wójt Gminy Świerklany

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2018 08:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 413
17 kwietnia 2018 12:21 (Grzegorz Nogły) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2018 08:18 (Grzegorz Nogły) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)