Aktualności

Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

  1. Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr 298/XLV/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustalenia jego regulaminu.
  2. Komitet Rewitalizacji Gminy Świerklany jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych) z organami gminy. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Wójta Gminy Świerklany. Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.
  3. W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 8 do 10 członków, w tym:
  • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców obszaru rewitalizacji,
  • nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem organizacji pozarządowej,
  • nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem przedsiębiorcy,
  • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców gminy,

Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też:

  • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Urzędu Gminy Świerklany,
  • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Rady Gminy Świerklany.

W przypadku większej liczby kandydatów-kandydatek na członków w Komitecie Rewitalizacji, niż wskazanych powyżej, zostanie przeprowadzone losowania, przy obecności zgłoszonych kandydatów/kandydatek.

4. Kadencja Komitetu Rewitalizacji trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w latach 2017-2025, którego ostatnim elementem będzie opracowanie Raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.

5. Wolny nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 03 grudnia do dnia 17 grudnia 2018 roku.

6. Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz dostarczenie go w kopercie opisanej: ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOMITETU REWITALIZACJI w jeden z wybranych sposobów:

 

1) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
2) bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Świerklany, w godzinach pracy tut. Urzędu.
Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Świerklany.
Formularze zgłoszeniowe-deklaracje niepodpisane lub bez danych umożliwiających kontakt z kandydatem (tj. bez imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu kandydata na członka Komitetu), niż na wzorze załączonym do ogłoszenia bądź po upływie wyznaczonego terminu podanego w pkt.5 ogłoszenia pozostaną bez rozpatrzenia.

 

7. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Świerklany. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

8. Szczegółowe informacje dot. naboru zamieszczono:


1) na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklany;
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany www.swierklany.pl;
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany w zakładce Gminny Program Rewitalizacji
4) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, Świerklany.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju i Promocji Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2018 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Chojecki
Ilość wyświetleń: 509
30 listopada 2018 13:58 (Damian Chojecki) - Opublikowanie dokumentu.
30 listopada 2018 13:57 (Damian Chojecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 listopada 2018 13:57 (Damian Chojecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)