Aktualności

Nabór uzupełniający skład członków do Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Świerklany

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór uzupełniający skład członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr 298/XLV/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji
i ustalenia jego regulaminu.

2. Komitet Rewitalizacji Gminy Świerklany jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych) z organami gminy. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Wójta Gminy Świerklany. Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.

 

3. W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 8 do 10 członków, w tym:
-nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców obszaru rewitalizacji,
-nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem organizacji pozarządowej,
-nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem przedsiębiorcy,
-nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców gminy,
Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też:
- nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Urzędu Gminy Świerklany,
- nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Rady Gminy Świerklany.

W przypadku większej liczby kandydatów-kandydatek na członków w Komitecie Rewitalizacji, niż wskazanych powyżej, zostanie przeprowadzone losowania, przy obecności zgłoszonych kandydatów/kandydatek.

4. Kadencja Komitetu Rewitalizacji trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w latach 2017-2025, którego ostatnim elementem będzie opracowanie Raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.

5. Wolny nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 06 grudnia 2019r. do dnia 20 grudnia 2019 r .

6. Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz dostarczenie go w kopercie opisanej: NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY SKŁAD-ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOMITETU REWITALIZACJI  w jeden z wybranych sposobów:

1) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, z dopiskiem: „Nabór uzupełniający skład członków Komitetu Rewitalizacji”.
2) bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Świerklany, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Świerklany.


Formularze zgłoszeniowe- deklaracje niepodpisane lub bez danych umożliwiających kontakt z kandydatem (tj. bez imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu kandydata na członka Komitetu), niż na wzorze załączonym do ogłoszenia bądź po upływie wyznaczonego  terminu podanego w pkt.5 ogłoszenia pozostaną bez rozpatrzenia

7. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Świerklany.
Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany zgodnie z limitami osobowymi określonymi  w Regulaminie.

8.Szczegółowe informacje dot. naboru zamieszczono:
1)na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklany;
2)na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany www.swierklany.pl;
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany w zakładce Gminny Program  Rewitalizacji
4) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, Świerklany.

 

Zarządzenie nr W.005.0246.2019

 

Deklaracja przystąpienia

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju i Promocji Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Niemiec
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2019 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Chojecki
Ilość wyświetleń: 371
03 grudnia 2019 15:10 (Damian Chojecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 15:10 (Damian Chojecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 15:09 (Damian Chojecki) - Dodanie załącznika [Deklaracja_przyst%C4%85pienia-uzupe%C5%82nienie_sk%C5%82adu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)