Aktualności

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. na terenie Gminy Świerklany

Gminny Komisarz Spisowy


Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz.U. z2019r. poz. 1728)


ogłasza


nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. na terenie Gminy Świerklany


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1728), kandydaci do pełnienia funkcji rachmistrza terenowego powinni spełniać niżej wymienione wymagania:

  • być osoba pełnoletnią
  • zamieszkiwać na terenie Gminy Świerklany
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 8 lipca 2020 r,

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu email
  2. oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:


Urząd Gminy Świerklany - Kancelaria
ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany


Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego w PSR 2020". Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.


Wszelkie informacje na dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32, 4327510, 32 4327526


Do pobrania:

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Pustelnik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2020 11:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Chojecki
Ilość wyświetleń: 189
15 czerwca 2020 14:37 (Damian Chojecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2020 14:03 (Damian Chojecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2020 14:02 (Damian Chojecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)