RODO

Klauzula informacyjna dla klientów urzędu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuje się klientów Urzędu Gminy Świerklany, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Świerklany danych osobowych klientów Urzędu jest Wójt Gminy Świerklany. Adres Urzędu Gminy Świerklany: 44-266 Świerklany, ul. Kościelna 85, tel. 32 43 27 500.
2. W Urzędzie Gminy Świerklany został powołany inspektor ochrony danych, e-mail: iod@swierklany.pl
3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy Świerklany ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2018 12:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Majtyka
Ilość wyświetleń: 976
13 maja 2020 10:54 (Joanna Dubiel) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2019 11:26 (Justyna Winkler) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2018 10:10 (Justyna Winkler) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)