RODO

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje się pracowników oraz klientów Urzędu Gminy Świerklany, że:

 

  1. Wejścia do Urzędu Gminy Świerklany, ich najbliższe otoczenie oraz parking od strony ul. Kościelnej są monitorowane poprzez filmowanie i zapisywanie wizji (obrazu). Informacja o monitoringu wizyjnym – w postaci piktogramu – umieszczona jest w widocznym miejscu przy wejściach do urzędu i jest łatwo dostrzegalna, a jej celem jest skuteczne poinformowanie pracowników i klientów urzędu o stosowanym monitoringu wizyjnym.
  2. Administratorem przetwarzanych przez Urząd Gminy Świerklany w ramach monitoringu wizyjnego danych osobowych (wizerunku osób) jest Wójt Gminy Świerklany. Adres Urzędu Gminy Świerklany: 44-266 Świerklany, ul. Kościelna 85, tel.: 32 43 27 500, email: ug@swierklany.pl
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@swierklany.pl
  4. Dane osobowe w postaci zapisu wizerunku osób – pracowników oraz klientów urzędu, gromadzone są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zwiększenia kontroli oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Urząd Gminy Świerklany na szkodę. Monitoring przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i może służyć jako pomoc przy ujawnianiu wykroczeń przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu. Monitoring może być wykorzystywany w celu utrwalania dowodów popełnienia przestępstw lub wykroczeń.
  5. Rejestracja obrazu realizowana jest na podstawie art. 222 Kodeksu Pracy w związku z art. 5 oraz art. 6 ust.1 lit. a, c i f RODO.
  6. Dostęp do materiałów z monitoringu mają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania tych danych. Wizerunek osób – pracowników i klientów urzędu, nie jest udostępniany podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Zapis z monitoringu może być udostępniony Policji – na jej wniosek, w celach dowodowych.
  7. Wizerunek osób uzyskany w wyniku rejestracji wizji nie jest publikowany, przedmiotowych zapisów nie rozpowszechnia się publicznie.
  8. Dane osobowe w postaci wizerunku osób, od momentu nagrania (zapisu) przechowywane są przez okres 1 miesiąca, po czym zostają nadpisane w sposób uniemożliwiający ich ponowne odtworzenie.
  9. W uzasadnionych przypadkach klienci urzędu oraz pracownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych w postaci wizerunku (do zapisów) oraz możliwość usunięcia zapisu w pewnej części lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  10. Biorąc pod uwagę powyższe, klienci urzędu oraz pracownicy wchodząc do urzędu są świadomi tego, że obiekt jest monitorowany, zatem domyślnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci własnego wizerunku.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2019 07:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Dubiel
Ilość wyświetleń: 181
03 lipca 2019 07:50 (Joanna Dubiel) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)