RODO

Klauzula informacyjna dot. korespondencji prowadzonej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej (e-mail)

Klauzula informacyjna dot. korespondencji prowadzonej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej (e-mail)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Świerklany. Adres Urzędu Gminy Świerklany: ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany
  Mogą się Państwo z nim skontaktować w następujący sposób:
  • listownie: 44-266 Świerklany, ul. Kościelna 85,
  • telefonicznie: 32 43 27 500,
  • poprzez email: ug@swierklany.pl
 2. możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Wójta Gminy Świerklany inspektorem ochrony danych:
 3. informacje kontaktowe o nadawcach i adresach elektronicznych (e-mail), zawartych w treści korespondencji prowadzonej za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzane są w celu:
  • umożliwienia kontaktu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej oraz podejmowania kontaktu z adresatami,
  • ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji prowadzonej za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) jest:
  • prawnie uzasadniony interes administratora danych w celu prowadzenia korespondencji za pomocą poczty elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem cywilnym – art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit f RODO,
 5. odbiorcami danych osobowych mogą być: 
  • organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,
  • uprawnione podmioty dostarczające administratorowi obsługi prawnej,
  • podmioty współpracujące z administratorem danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 6. z danych osobowych będziemy korzystać przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej (e-mail). Po tym czasie dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działania archiwów państwowych przez okres zgodny z kategorią archiwalną przypisaną do prowadzonej sprawy. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. przysługuje Państwu:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. nie przysługuje Państwu:
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 9. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail); 
 10. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym nie podlegają profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2020 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Dubiel
Ilość wyświetleń: 171
24 czerwca 2020 18:15 (Damian Chojecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2020 18:13 (Damian Chojecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2020 21:45 (Damian Chojecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)