Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY

OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  ŚWIERKLANY

RGP.III.DF. 7624 – 06 / 09
z dnia 12.10.2009 r.


     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu
Informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego(  tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz 1071 ze zmianami )

        w związku z wnioskiem Pana Jacka PRZYSIEWKOWSKIEGO, występującego z upoważnienia Biura Studiów i Projektów Energetycznych, ul. Roździeńska 1B, 40.382Katowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Przebudowa odcinka napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej  110 kV relacji Huta Silesia – KWK Jankowice w Gminie Świerklany i Mieście Rybniku


                                         Z a w i a d a m i a m


1.W dniu 06.08.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.
Na postanowienie nie przysługuje zażalenie oraz skarga do Sądu Administracyjnego. 2.Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie      Informacji  Publicznej Urzędu Gminy Świerklany ( www.bip.swierklany .pl ) i urzędu       Miasta Rybnik.
3.W dniach od 14.10.2009 r. do  21.10.2009 r. strony postępowania mogą  zapoznać się z  postanowieniem oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy Świerklany przy ulicy Świerklańskiej 54, w Jankowicach
( pokój nr 14, tel. 4327 503 lub 4327 513 ). W tym samym terminie strony mogą składać uwagi i wnioski, dotyczące wniosku, osobiście lub pisemnie.
4.W dniu 12.10.2009 rok Wójt Gminy Świerklany wystąpił do Prezydenta Miasta Rybnika o zajęcie stanowiska w ww. sprawie.
5.Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2009 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 2068
13 października 2009 11:05 (Grzegorz Nogły) - Utworzenie dokumentu.