Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } H1 { text-align: center; page-break-after: avoid } H1.western { font-family: "Verdana", sans-serif; font-size: 14pt } H1.cjk { font-size: 14pt } H2 { text-align: center; page-break-after: avoid } H2.western { font-family: "Verdana", sans-serif; font-size: 14pt; font-weight: bold } H2.cjk { font-size: 14pt; font-weight: bold } H3 { text-align: center; page-break-after: avoid } H3.western { font-family: "Verdana", sans-serif; font-weight: bold } H3.cjk { font-weight: bold } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { color: #0000ff; text-decoration: underline } -->

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY

 

RGP.III.DF. 7624 – 06 / 09

z dnia 05.11.2009 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu

informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach

oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami ) oraz art. 10

§ 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz 1071 ze zmianami )

 

w związku z wnioskiem Pana Jacka PRZYSIEWKOWSKIEGO, występującego

z upoważnienia Biura Studiów i Projektów Energetycznych, ul. Roździeńska 1B,

  1.  
    1. Katowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia: Przebudowa odcinka napowietrznej

jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Huta Silesia – KWK

Jankowice w Gminie Świerklany i Mieście Rybniku

 

 

Z a w i a d a m i a m

 

 

  1. W związku z tym, że postępowanie dowodowe w ww. sprawie zostało zakończone, zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania

Administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.):

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom udział

w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im

wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych

żądań”, w celu umożliwienia stronom zapoznania się oraz wypowiedzenia co

do całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego, proszę o zgłaszanie

uwag i wniosków mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy

w terminie 7 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.

  1. Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świerklany, przy ulicy Świerklańskiej 54, w Jankowicach ( pokój nr 14, tel. 4327 503 lub 4327 513 ). W tym samym terminie

Strony mogą składać uwagi i wnioski, dotyczące wniosku, osobiście lub pisemnie.

  1. Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklany ( www.bip.swierklany .pl ) i urzędu

Miasta Rybnik.

  1. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego

ogłoszenia.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-11-10
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2009 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 2368
10 listopada 2009 13:21 (Grzegorz Nogły) - Utworzenie dokumentu.